KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023

KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023 KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023
KHOÁ HỌC BÁNH KEM CHUYÊN NGHIỆP - MỞ TIỆM 2023

Mã sản phẩm: 0

45.000.000đ

Bạn đang có ý định mở tiệm hoặc bán online, muốn tìm 1 nơi để học trọn gói các loại bánh kem đang thịnh hành mà chưa biết gì về bánh, hãy tham gia khoá học đặc biệt này của Văn tại TP HCM. Lớp dạy từ căn bản lên nâng cao nên các bạn chưa biết gì về bánh vẫn yên tâm theo học nhé wink

⇒ Địa điểm học: 106/29 LẠC LONG QUÂN P3, Q11, TP HCM

⇒ Thời gian học: học từ 8g00 sáng đến 16g00 trong vòng 40 ngày tuỳ theo tiến độ của mỗi học viên, nếu tiếp thu nhanh thì sẽ tốt nghiệp đúng tiến độ. Nếu chưa vững thì Văn sắp xếp cho các bạn luyện thêm nha. 

⇒Học phí: 45 triệu, đã bao gồm toàn bộ nguyên liệu và dụng cụ sử dụng tại lớp, và bánh thật mang về. Học viên tự lo cơm trưa 

♦ NỘI DUNG HỌC:
- Hướng dẫn và thực hành nướng cốt bánh bông lan hongkong, oreo, socola, trà xanh trà mềm mịn, xốp, không ngọt, không sử dụng chất bảo quản, không chất ổn định và cách bảo quản bánh, giúp tiết kiệm thời gian và kinh doanh hiệu quả
- Hướng dẫn và thực hành đánh kem bơ Hàn Quốc thơm ngon, không ngọt, đang là best seller nhà Vivian
- Hướng dẫn cách đánh kem topping (kem sữa) chắc dẻo, mịn và không ngọt, cách bảo quản kem, tái sử dụng và cách chữa kem rổ, lỡ đánh quá tay
- Cách mix kem nhiều vị siêu thơm ngon, giảm hẳn độ ngọt mà lại rất ngon và độc đáo
- Cách chà láng bánh tròn, vuông, tim, cách chồng tầng, đi sò, lem màu, đan giỏ...
- Cách viết chữ trên bánh kem, cách drip ganache thành bánh, cách làm ren đường nhanh và hiệu quả
- Cách làm cành, lá sao cho bánh kem thêm sinh động
- Các loại bánh sẽ được học bao gồm: bánh kem bắt hoa topping, bánh kem tạo hình thú, bánh kem tạo hình xương rồng, bánh icing cookies, vẽ Fondant, bánh sinh nhật mặn vẽ hình, hoa giấy gạo mẫu đơn, bánh tạo hình chậu hoa, giỏ hoa, chậu Lan bằng giấy gạo, bánh đập Pinata, cake pop, bánh tráng gương, tạo hình Fondant, tạo hình chibi bằng Bột giấy Nhật, bánh kem vẽ hình nổi 3D, bánh lạnh...đặc biệt có thêm bánh túi hiệu Hermes

- Học viên sẽ được thực hành và tự tay ráp hoa trên bánh tròn, vuông, tim, bánh chồng tầng,mẫu váy cưới bằng kem, mẫu giỏ hoa, quyển sách, tổ chim, bó hoa, chậu hoa, trái bí...

⇒ Ngoài ra: 
- Học viên sẽ được tư vấn nơi mua nguyên liệu, dụng cụ uy tín, giá tốt. Cách tính giá thành và giá bán sản phẩm
- Hướng dẫn học viên tìm mẫu mới để bắt kịp trend, cách chụp hình sản phẩm sao cho bắt mắt, thu hút khách hàng 
- Đặc biệt: học viên sẽ được tham gia vào nhóm online để ôn lại bài không lo quên và cập nhật những kiến thức mới về sau

⇒ Luu ý:
- Học viên đăng ký vui lòng đóng trước 10 triệu đồng học phí để xác nhận chổ, số học phí còn lại đóng vào ngày đầu tiên đến lớp
- Học phí đã đóng không hoàn, không huỷ. Các bạn bận việc không thể lên lớp theo lịch đã đăng ký hoặc học nửa chừng mà bận việc không thể theo tiếp thì Văn hổ trợ bạn bảo lưu học phí, dời sang khoá sau.
- Link fb admin: https://www.facebook.com/van.luu.581

Cám ơn các bạn đã quan tâm, cần thêm gì cứ ib Văn hổ trợ trả lời thêm nhé heart

Chia sẻ:
Hotline
Zalo